logos

Çıktı 2

Animasyon Alanında Yüksek Öğrenim Kurumları için Akademik Müfredat Geliştirme (O2)

Çıktı 2 Görev Başlığı (O.2.)
Animasyon Alanında Yüksek Öğrenim Kurumları için Akademik Müfredat Geliştirme

Etkinlik Lideri Kurum
UNIVERZA V NOVI GORICI (UNG)

Katılımcı Kurumlar
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERU), UC LIMBURG (UCLL), WORD UNIVERSITY SERVICE OF THE MEDITERRANEAN (WUSMed)

Tanım
Animasyon eğitimi, teknolojideki gelişmeler ve işgücü piyasasının değişen ihtiyaçları nedeniyle her geçen gün evrilmekte ve gelişmektedir. Türkiye'de yeni gelişen animasyon sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek lisans düzeyinde 4 yıllık akademik eğitim, ülkemizde sınırlı sayıda üniversiteye verilmektedir. 

Erciyes Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü altında 2006 yılında açılması önerilen ve YÖK tarafından kabul edilen Çizgi film/Canlandırma Anasanat Dalı güncel bir müfredat ve altyapı / öğretim kadrosu ihtiyaçları nedeniyle eğitime devam etmemektedir. Bu proje ve ortakların işbirliği ile ERU koordinatörlüğünde animasyon eğitimi üzerine yeni ve güncel bir müfredat geliştirilmiştir. Projenin tamamlanması ile birlikte ERU’de animasyon eğitiminin geliştirilen müfredat ile sürdürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi Animasyon bölümünün müfredat güncelleme çalışmalarında bu müfredattan yararlanılması ve Akdeniz Üniversitesi’nde açılması planlanan Animasyon Bölümü’nde müfredatın kullanılması gündemdedir.

Müfredat ile birlikte eğitimcilere bir rehber geliştirilmiştir.

Bu çıktı aşağıdakileri içermektedir;

 • Müfredat (Animasyon Lisans Programı Yapısı: 8 Yarıyıl)
 • Hedefleri anlamaları için Eğitimcilere bir rehber (bkz. O3 sayfası)
 • Ders Bilgileri ve Tanıtımları
 • Mezun Profilleri ve Yeterlikleri Matrisi
 • Birleştirilmiş (Özet) Profil Yeterlikleri
 • Mezun Profilleri ve İş Rolleri
 • Profillere Göre Mezun Yeterlikleri
 • Yüksek Öğretim Kurumları için Akademik Müfredatların Analizi
 • Belirtke Tablosu (Ders, Kredi, Ana/Seçmeli durumu, Üniversite adı vb. bilgiler)

Ayrıca bu çıktıdan akademik bir yayın üretilmiştir.

 • Akademik Yayın: “ULUSLARARASI ANİMASYON EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ DERS ÇEŞİTLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ABD, UK, EU, TR Müfredatları)” – (PDF İndir)

Bu çıktı, sadece kolay kullanılması için değil aynı zamanda projenin bitiminden sonra yayılacak şekilde, web sitesinde kolayca erişilebilecek PDF formatında hazırlanmıştır. Müfredat sadece Türkçe olarak değil çok dilli yayınlanmıştır. Böylece gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da animasyon eğitimi veren kurumların da kullanımına sunulmuştur.

Çıktıları aşağıdaki tablodan indirebilirsiniz;

Müfredat (Animasyon Lisans Programı Yapısı: 8 Yarıyıl)

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Bilgileri ve Tanıtımları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Mezun Profilleri ve Yeterlikleri Matrisi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Birleştirilmiş (Özet) Profil Yeterlikleri

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Mezun Profilleri ve İş Rolleri

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Dersler ve Yeterlikler Matrisi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Yüksek Öğretim Kurumları için Akademik Müfredatların Analizi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Belirtke Tablosu (Ders, Kredi, Ana/Seçmeli durumu, Üniversite adı vb. bilgiler)

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Hedef guruplar:

 • Üniversiteler, meslek okulu, eğitim merkezleri

İş bölümü, Fikri çıktının üretimi için önde gelen görevler ve uygulanan metodoloji

UNG daha önceden müfredat geliştirme konusuda deneyim sahibidir. Bu nedenle UNG bu fikri çıktının lideri olarak belirlenmiştir. Görev dağılımı şu şekildedir;

 • UNG Lider,
 • ERU eş-lider
 • WUSMed ve UCLL destekçilerdir.

Metodoloji: Analiz - Tasarım - Değerlendirme - Geliştirme - Uygulama adımlarından oluşmaktadır.

-Analiz: Bir müfredat geliştirmek için, ERU'nun neye ihtiyacı olduğunu ve şu anda standardın ne olduğunu analiz edilmiştir. Bu adım, müfredatın çıktılarını ihtiyaçlara göre tanımlamayı amaçlamaktadır. ERU ve UNG bu adıma liderlik etmişlerdir. Tüm ortaklar çalışmaya katılmışlardır.

-Tasarım: Bu aşamada, Müfredatın yapısı açıklığa kavuşturulacaktır. UNG bu adımın lideri olarak görev almıştır. Diğer ortaklar da çalışmalarda yer almıştır. WUSmed ve ERU tasarım aşamasında kalite güvencesini sağlamak üzere yer almışlardır.

-Değerlendirme: Taslak müfredat üretilmiş ve tüm ortaklara gönderilmiştir. ERU, müfredatı kendi komisyonları içinde (Görsel İletişim Tasarımı bölüm komisyonu ve ERÜ Eğitim Fakültesi’nden uzman görüşü alınması) değerlendirmiştir. Ayrıca, diğer ortaklar müfredatı alarak kendi eğitim komiteleri ve/veya fakülte içinde değerlendirmişlerdir. Ortakların müfredatı değerlendirmek için iç ve dış uzmanları kullanmalarına izin verilmiştir.

-Geliştirme: Müfredatın son versiyonu her bir ortağın değerlendirmesi ve revizyonlar sonrasında geliştirme aşaması son haline gelerek yayınlanmıştır. UNG, tüm ortakların yakın işbirliği ile bu adımın lideridir.

-Uygulama (Pilot): Çalışma planında gösterildiği gibi, pilot dersler ve bu derslere ait kurs materyalleri projenin 9 - 11 aylarında geliştirilmiştir. Geliştirilen dersler ERÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü müfredatına seçmeli dersler olarak entegre edilerek ve 2 yarıyıl boyunca pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamaların değerlendirilmesi (Öğrenci memnuniyet anketleri, ders yürütücüsünün uzman görüşleri vb.) sonucunda ilgili ders izlenceleri (syllabus), öğretmen klavuzları, kurs materyalleri (eğitim videoları vb.) revize edilerek son hali verilmiştir. Pilot uygulama sonrası da bu dersler ilgili müfredatta okutulmaya devam etmektedir. En çok ERU, gerçek durumu test etmekten sorumludur, ancak tamamen yeni 4 yıllık tüm müfredatın sahada uygulanarak değerlendirilmesi, proje tarihlerinin ötesinde uzun bir zaman alacaktır.

Çalışma Planı ve Son Tarihler:

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.