Event Calendar

13-17.12.2017
Transnational Meeting (M1)
Turkey
07-11.5.2018
Transnational Meeting (M2)
Slovenia
28-30.11.2018
Transnational Meeting (M3)
Belgium
28-30.11.2018
Multiplier Event (E3)
Belgium
20-22.05.2019
Transnational Meeting (M4)
Spain
20-22.05.2019
Multiplier Event (E4)
Spain
23-25.09.2019
Transnational Meeting (M5)
Turkey(2)
23-25.09.2019
Multiplier Event (E1)
Turkey
19-22.11.2019
Multiplier Event (E2)
Slovenia